معافیت های مالیاتی: سود سپرده های خاص و درآمدهای خدماتی بیمارستان و هتل

بازگشت به نوشته‌ها

معافیت های مالیاتی: سود سپرده های خاص و درآمدهای خدماتی بیمارستان و هتل

در این مطلب دو دسته معافیت مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد که شامل موارد ذیل می باشد:

 • معافیت مالیاتی سودهای خاص دریافتی
 • معافیت مالیاتی درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

 

معافیت مالیاتی سودهای خاص دریافتی

ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : معافیت مالیاتی سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر :

 • سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
 • سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز . 《این معافیت شامل سپرده‌هائی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز نزد هم می‌گذراند نخواهد بود.》
 • جوایز متعلق به اوراق قرضة دولتی و اسناد خزانه.
 • سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
 • سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

معافیت های مالیاتیتبصره – در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی نیز خواهد شد.

 

معافیت مالیاتی درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم : معافیت مالیاتی برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

میزان معافیت:

 • صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی: در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال
 • در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی: در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال و در سایر مناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

 • صدور مجوز از مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ و به بعد
 • عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری
 • ابراز درآمد (درآمدهای کتمان شده از شمول این مقررات خارج است)
 • تعلق مالکیت بیمارستانها، هتلها و مراکزاقامتی به اشخاص حقوقی غیردولتی
 • تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

موارد قابل توجه:

 • منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.
 • محاسبه مالیات با نرخ صفر صرفا درخصوص درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی و به سایردرآمدهای واحدهای مذکور نمی باشد.
 • درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.
 • بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.
 • درآمد ابرازی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.
بازگشت به نوشته‌ها