مالیات علی الراس شرکت های پیمانکاری و راه حل آن

بازگشت به نوشته‌ها

مالیات علی الراس شرکت های پیمانکاری و راه حل آن

راه حل مشکل مالیات علی الراس شرکت پیمانکاری

هرگاه کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور، بدون استفاده از مدارک عنوان شده ای چون اظهارنامه مالیاتی و… بر حسب معیار ها و قوانین مالیاتی رایج کشور، میزان مالیات مودی را حساب کند، این حالت، مالیات علی الراس نام دارد و اصطلاحا گفته میشود که مالیات مودی علی الراس شده است. مالیات علی الراس در مورد شرکت های پیمانکاری بسیار اتفاق می افتد.

مالیات علی الراس شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری مجموعه ایی است که میتواند به صورت حقیقی و یا حقوقی فعالیت نموده و قرار دادی را با افراد حقیقی و یا حقوقی جهت انجام اموری از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و….) منعقد گردانده و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.شرکت حساب اندیش ایرانیان با بهره گیری از کادر متخصص، به شرکت های پیمانکاری جهت حل مشکل علی الراس شان یاری می رساند.

دلایل علی الرأس شدن چیست؟

  • ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته باشیم.
  • بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم.
  • در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.

منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستند اما هزینه مورد قبول نیستند و یا دفاتر طبق آئین نامه و یا قوانین و استانداردهای حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد. در این حالت بهتر است ما طبق ماده ۲۳۷ برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا” به ممیز ارائه دهیم.

اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی درآمد مودی قابل تعیین نمی باشد، لذا در این حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است.

  • عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود.
  • به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد، اما به قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده ۲۳۷ باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده و یا قراردادهای ارائه نشده است می توان اعتراض کرد.

 

بازگشت به نوشته‌ها