مالیات غیرعادلانه چیست؟

بازگشت به نوشته‌ها

مالیات غیرعادلانه چیست؟

مفاهیمی از “مالیات غیرعادلانه” در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم؛

به دلیل وجود هر یک از این موارد می توانید اعتراض تان را نزد هیات موضوع ماده یادشده مطرح و تقاضای صدور حکم عادلانه را داشته باشید:

 

  • مالیات غیرعادلانهمحرومیت از تسهیلات،تشویق ها،معافیت ها، تخفیفات و بخشودگی های مالیاتی
  • پیروی مودی از تفسیر اشتباه اداره یا مامور مالیاتی از قانون
  • محرومیت مودی از برخی از حقوق مسکوت مانده یا فاقد ضمانت اجرا
  • شمول جریمه بدون سوءنیت مودی(اصل تفسیر شک به مودی)مانند جریمه در خصوص مالیات هایی که جنبه استمراری ندارند و اشخاص به صورت موردی مشمول مالیات بر ارث یا درآمد اتفاقی
  • سختگیری بلاوجه درباره مودی به عنوان مثال در خصوص جرائمی مه حداقل و حداکثر آن را قانونگذار به سازمان امور مالیاتی واگذار نموده است مانند جریمه تبصره یک ماده 169 مکرر
  • از بین رفتن امکان حل اختلاف(توافق یا اعتراض) به دلیل سپری شدن مواعد قانونی اعتراض و دادخواهی
  • نقض قوانین و مقررات (عدم رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی)
بازگشت به نوشته‌ها