چگونگی محاسبه تراکنش بانکی در پرونده مالیاتی

بازگشت به نوشته‌ها

چگونگی محاسبه تراکنش بانکی در پرونده مالیاتی

قابل توجه همه ی مودیان حقیقی از جمله مودیان حقیقی که پرونده مالیاتی آنان در راستای تراکنش های بانکی در جریان رسیدگی و قطعیت می باشد:

◾️توجه به بند ۱۰ بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی بیانگر این نکته هست که مبالغ موضوع تراکنش کمتر از ۱۵ میلیون تومان در حساب های بانکی مودی؛ [چه متصل به کارتخوان باشد و چه نباشد] ( به استثنای تراکنش های واریزی از طریق پوز یا درگاه الکترونیکی ) در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

️ بند ۱۰ از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی می گوید:

  • با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ( به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت ) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.
  • بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

فلذا واریزی های کمتر از ۱۵ میلیون تومان را باستناد همین بند از بخشنامه می توان از جمله ارقام قابل کسر از مجموعه واریزی های قابل حسابرسی به حساب مودی قلمداد کرد.

بازگشت به نوشته‌ها