شرایط معافیت مالیاتی شرکت های بورسی و فرابورسی

بازگشت به نوشته‌ها

شرایط معافیت مالیاتی شرکت های بورسی و فرابورسی

شرایط معافیت مالیاتی شرکت های بورسی و فرابورسی در افزایش سرمایه از صرف سهام با سلب حق تقدم در ماده ۲ لایحه دو فوریتی

طبق این ماده، شرکت های بورسی و فرابورسی از جمله شرکت های مشمول ماده یک این قانون و سایر شرکت ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند و در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه از سود سال مالی قبل، مشمول مالیات به نرخ صفر می‏ شود.

معافیت مالیاتی شرکت های بورس و فرابورس

تبصره: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع است.

  • اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق‏ های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند.
  • در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره کلیه شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو کند.
بازگشت به نوشته‌ها