ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

چگونگی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ با توجه به ﻣﺎﺩﻩ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ:

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‏( ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ‏) ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ‏( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ‏)، ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ :

بیشتر بخوانید: خدمات حسابداری

  1. بدهی مالیاتی شرکتﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .
  2. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .
  3. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .

بیشتر بخوانید: اظهارنامه مالیاتی

ﻧﮑﺘﻪ : ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‏( ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ‏) ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ، ﺭﺍﺳﺎ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺍﺟﺮﺍ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺁﻥ ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

فهرست مطالب
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *

درخواست خدمات و مشاوره

با مشاوره تخصصی فعالیت های مالی،مالیاتی و … خودتان را به ما بسپارید..

درخواست خدمات و مشاوره

اگر شما نیاز به دریافت مشاوره برای اهداف حسابداری ، مالی و مالیاتی خود دارید یا می‌خواهید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید و یا استعلام قیمت درخواست کنید ، لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما در ارتباط باشیم. کارشناسان حساب اندیش ایرانیان در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.