چگونگی توقف اجرای وصول مالیات قطعی

بازگشت به نوشته‌ها

چگونگی توقف اجرای وصول مالیات قطعی

مالیات قطعی چیست؟

مالیات تعیین شده برای یک مجموعه، در ابتدا غیر قطعی و بدوی است. بنابراین زمانی که این مالیات اعلام می‌شود، پرداخت کننده طبق قانون حق دارد از جزئیات آن آگاه باشد. مالیاتی که برای مودی تعیین می شود براساس اظهارنامه مالیاتی است که مودی تنظیم نموده و تحویل سازمان امور مالیاتی می دهد.در صورتی که اظهارنامه با دفاتر و اسناد ارائه شده مغایرت نداشته باشد، همین اظهارنامه مبنای تعیین مالیات مودی به شمار می رود.

چگونگی توقف اجرای وصول مالیات قطعی

چگونگی توقف اجرای وصول مالیات قطعی مالیات تعیین شده در قالب برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ می‌‌شود و از زمان ابلاغ، سی روز برای بازبینی، اطلاع از چگونگی محاسبه و همچنین اعتراض به مبلغ اعلام شده، فرصت دارد. البته این میزان ابلاغی، هنوز قطعی نشده و در صورت اعتراض به آن، موضوع در هیات اختلاف مالیاتی، مطرح و بررسی می‌‌شود.

راه هایی که می تواند منجر به توقف در عملیات اجرایی وصول مالیات قطعی شده شود:

  • صدور دستور موقت توقف ادامه عملیات اجرایی توسط شعب دیوان عدالت اداری در راستای شکایت مودی به آرای صادره از کمیسیون
  • فوت مودی در حین عملیات اجرایی یا محجورشدن مودی (عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور متوقف می گردد)
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادنامه صادره دردیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی
  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی
  • پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی توسط مودی

 

 

 

 

بازگشت به نوشته‌ها