13 کار اساسی در انبارگردانی

بازگشت به نوشته‌ها

13 کار اساسی در انبارگردانی

انبارگردانی سیاهه برداری از کالای موجود در انبار و ارزیابی موجودی آن را می‌گویند. بر اساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و صنعتی صورت گیرد. البته با توجه به ابعاد و اهمیت کالاها این زمان می‌تواند کوتاه‌تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالاهاست.
بدین منظور لازم است قواعدی در حین انبارگردانی انجام پذیرد. از جمله این قواعد می‌توان به الصاق تگ به کالا می‌باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمب انبار، عدم ورود و خروج کارکنان و افراد به انبار، مرتب‌سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس سیاست‌های جاری مجموعه نسبت به الزام یا عدم التزام به آن اقدام نمود. 13 کار اساسي در انبارگرداني را در ذیل مرور می کنیم :
 • 13 کار اساسی انبارگردانیتعيين هماهنگ كننده عمليات انبار گرداني كه سرپرستي عمليات شمارش را برعهده خواهد داشت.
 • تهيه مقدمات شروع عمليات شامل تهيه فرمهاي شمارش، تهيه وسايل و ابزار كارشمارش يا توزين ، برنامه ريزي جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه .
 • تعيين گروه هاي شمارش و آموزش لازم به اعضاء تيم شمارش.
 • بازديد از كليه انبارها و كنترل استقرار صحيح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات كامل موجودی ها، تفكيك اقلام قابل شمارش اعم از سالم، اسقاط، موجودي های اماني.
 • يادداشت شماره آخرين رسيد و حواله انبار قبل از شروع عمليات انبارگرداني .
 • نظارت سرپرست انبارگرداني در حين شمارش و كنترل صورت نهائي شمارش و پيگيري مغايرتها و تهيه گزارش نهائي.
 • هماهنگي با نمايندگان حسابرسان مستقل شركت .
 • اعلام روزها و ساعات انبارگرداني به كليه قسمت ها، و حتي الامكان از ورود و خروج كالا جلوگيري شود مگر با نظارت هماهنگ كننده عمليات انبارگردانی .
 • تنظيم برگه هاي شمارش در 2 بخش ( شمارش اول و شمارش دوم ) و كنترل امار برگه هاي تسليم شده و باطله و كنترل باحسابهاي دفاتر .
 • در صورت مغايرت در شمارش اوليه، شمارش دوم انجام گرديده و قابل اطمينان تلقي مي گردد .
 • در طول انبارگردانی ، جابجائي بين قسمتهاي انبار مجاز نمي باشد مگر با نظارت هماهنگ كننده .
 • امضاء كليه برگه هاي شمارش توسط سرگروه شمارش، و امضاء صورت هاي شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ كننده
 • درخاتمه انبارگرداني تهيه صورتجلسه انجام عمليات با شرح خلاصه چگونگي اجراي عمليات با امضاء هماهنگ كننده و معاون مالي و تحويل يك نسخه به حسابرسان مستقل
بازگشت به نوشته‌ها