مدارک جلسه ممیزین مالیات بر ارزش افزوده

بازگشت به نوشته‌ها

مدارک جلسه ممیزین مالیات بر ارزش افزوده

مدارک لازم برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده

 

 • تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
 • تراز آزمایشی ( حداقل  چهار ستونی ) در سطح کل ، معین و تفصیلی سالیانه قبل و بعد از بستن حسابهای موقت برای سال مالی مورد رسیدگی .
 • گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
 • گردش حساب درآمدهای غیر عملیاتی به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی
 •  گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی .
 • تصویر اولین و آخرین صورتحساب ( فاکتور) فروش به ترتیب برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی ( شرکت های بازرگانی و تولیدی )
 • مدارک جلسه ممیزین مالیات بر ارزش افزودهتصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری ).
 • تصویر صورتحساب ( فاکتور) های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت (یک نمونه ).
 • تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
 • تصویر اسناد فروش دارایی ها و جدول فروش دارایی های ثابت متشکل از بهای تمام شده دارایی فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری.
 • گردش حساب سود و زیان انباشته .
 • گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته .
 • گردش موجودی  مواد و کالا .
 • محاسبات قیمت تمام شده در خصوص  کالاهای تولیدی و خدمات ارایه شده .
 • تصویر اظهار نامه عملکرد سال مورد رسیدگی .
 • تصویر گزارش حسابرسی مالی .
 • تصویرر برگ تشخیص عملکرد سال مورد رسیدگی .
 • تصویر صورت حسابهای بانکی بهمراه صورت مغایرت  آنها برای سال مورد رسیدگی .
 • تکمیل فرم های مربوطه.
بازگشت به نوشته‌ها