تگ - رای هیات حل اختلاف مالیاتی

مارس 2021

توقف اجرای وصول مالیات قطعی چگونه امکان پذیر است؟

راه هایی که می تواند منجر به توقف در عملیات اجرایی وصول مالیات قطعی شده شود:صدور دستور موقت توقف ادامه عملیات اجرایی توسط شعب دیوان عدالت اداری در راستای شکایت مودی به آرای صادره از کمیسیون فوت مودی در حین عملیات اجرایی یا محجورشدن مودی (عملیات اجرایی تا [...]