ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

بازگشت به نوشته‌ها

ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

بر اساس ماده 202 ق م م ، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی شده آنها بشرح ذیل می باشد جلوگیری نماید؟

ممنوع الخروجی بدهکار مالیاتی

  • اشخاص حقوقی تولیدی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط میباشند بیشتر از 20% (بیست درصد) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال
  • سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ، بیشتر از 10% (ده درصد) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال
  • سایر اشخاص حقیقی بیشتر از یکصد میلیون (100/000/000) ریال

تبصره : در صورتیکه مودی مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال و دارائیهای خود به همسر و یا فرزندان و خانواده درجه 1 نماید، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

بازگشت به نوشته‌ها