ارزش منصفانه وحسابداری آن

بازگشت به نوشته‌ها

ارزش منصفانه وحسابداری آن

ارزش منصفانه و حسابداری آن

ارزش منصفانه ( متعارف ) مبلغی است که خریدار و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقوقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

حسابداری ارزش منصفانه روش گزارشگری مالی می باشد که شرکت ها می توانند دارایی و بدهی ها را بر مبنای برآورد قیمت ها گزارش کنند. در صورت فروش دارایی ها، دریافت و در صورت تصفیه بدهی ها، پرداخت داشته باشند. شرکت ها می توانند در حسابداری ارزش منصفانه، زیان های برگرفته از کم شدن ارزش دارایی و یا افزایش بدهی ها را گزارش کنند. در واقع این روش اطلاعات کاملی در مورد فعالیت های موسسه و شرکت به ما می دهد.

ارزش منصفانه و حسابداری آن

چگونگی تعیین ارزش منصفانه 

حسابرسان مالیاتی می توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذیربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی،درآمد کتمان شده و یا هزینه غیرواقعی ،حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه های موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

 

منبع : ارزش منصفانه در دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در رابطه با چگونگی ترتیبات رسیدگی موضوع ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

بازگشت به نوشته‌ها