بخشنامه مالیات پیمانکاران در سال 1400

بازگشت به نوشته‌ها

بخشنامه مالیات پیمانکاران در سال 1400

مالیات پیمانکاران در سال 1400 و اقدامات لازم در خصوص نحوه اجرای بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر آنچه در دستورالعمل مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۴۰۰ مقرر شده است:

طرح مالیات بر عایدی سرمایه🔸۱ . ادارات امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران را جهت تکمیل به آن ها ارائه نمایند

🔸۲ . پیمانکاران مکلفند نسبت به تکمیل فرم برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و ترجیحاً همراه اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی تحویل نمایند.

🔸۳ . ادارات امور مالیاتی در پایان هر دوره ( از سال ۱۴۰۰ )، وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار با توجه به ساز و کار اعلام شده اقدام نمایند.

🔸۴ . پیمانکاران موظفند در مواردی که بابت مطالباتشان، اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور ( معادل بدهی فقط بخش مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه ) را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

بازگشت به نوشته‌ها