مالیات پزشکان

بازگشت به نوشته‌ها

مالیات پزشکان

دستورالعمل مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص؛ نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ( کسر ۱۰٪ پرداختی به پزشکان توسط مراکز درمانی .. )

از جمله نکات مهم دستورالعمل کسر ۱۰ درصد پرداختی به پزشکان توسط مراکز درمانی موضوع بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

  • کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر می باشند.
  • مقررات بند مذکور صرفأ ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان می باشد که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و با مبالغی است که نقد از بیمار دریافت می شود و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.
  • پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم بند (ج) تبصره (۶) قانون فوق الاشاره نبوده و کلیه دریافت های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

کسر ۱۰٪ پرداختی به پزشکان

بازگشت به نوشته‌ها