مشاوره مالی

مشاوره مالی

مشاوره مالی

مشاوره مالی در حقیقت شریک برنامه ریزی شماست ،مشاور مالی نقش یک مربی را بازی  میکند،معمولا ان ها تحلیل گران مسائل مالی،حسابداران مطرح و یا حتی تاجرانی هستند که اطلاعات کاملی نسبت به سرمایه گذاری و فعالیت های مالی دارند.

null
null

مشاور مالی با تجربه به مدیران ارشد در زمینه افزایش سود مشاوره می دهد
null
null

صیانت از مسیر مالی درست شرکت
null
null

نگاه حقوقی به تهیه صورت ها و گزارشات مالی
null
null

مشاوره مالی مسئول نظارت بر مسائل مالی شرکت است
null
null

مسئولیت نظارت بر کارکنانی که وظیفه تهیه گزارشات مالی را دارند
null
null

ارائه نحوه انجام یک بازاریابی متناسب با نیاز شرکت به مدیریت
null
null

مشاوره در سرمایه گذاری قابل برگشت
null
null

مشاوره در امور تسهیلات بانکی و تهیه طرح توجیهی
null
null

مشاوره جهت حذف هزینه های غیر ضروری
null
null

تهیه و تنظیم ایین نامه های مالی و معاملات
null
null

بررسی و ارائه راهکار بهبود سیستم بودجه شرکت
null
null

نظارت بر چگونگی جریان نقدینگیو مخارج شرکت و ارائه پیشنهادات در جهت استفاده بهینه از منابع سازمان

مشاوره مالی

مشاور مالی با تجربه ، به مدیران ارشد در زمینه افزایش سود مشاوره می دهد

صیانت از مسیر مالی درست شرکت

نگاه حقوقی به تهیه صورت ها و گزارشات مالی

مشاوره مالی مسئول نظارت بر مسائل مالی شرکت است

مسئولیت نظارت بر کارکنانی که وظیفه تهیه گزارشات مالی را دارند

ارائه نحوه انجام یک بازاریابی متناسب با نیاز شرکت به مدیریت

مشاوره در سرمایه گذاری قابل برگشت

مشاوره در امور تسهیلات بانکی و تهیه طرح توجیهی

مشاوره جهت حذف هزینه های غیر ضروری

تهیه و تنظیم ایین نامه های مالی و معاملات

بررسی و ارائه راهکار بهبود سیستم بودجه شرکت

نظارت بر چگونگی جریان نقدینگیو مخارج شرکت و ارائه پیشنهادات در جهت استفاده بهینه از منابع سازمان