مشاوره بیمه ای

مشاوره بیمه ای

مشاوره بیمه ای

مشاوره در امور قرار داد ها

مشاور در استخدام پرسنل برای واحد های بزرگ

مشاور در قرار دادهای پیمانکاری و کسورات بیمه ای

مشاوره در زمان رسیدگی توسط حسابرسین سازمان تامین اجتماعی

شرکت در جلسات و هیاتهای مختلف بیمه ای و دفاع از حق شرکت

راهنمایی و مشاوره در زمان دریافت کد کارگاهی و پرسنلی

مشاوره در زمان استخدام و یا اخراج پرسنل و مسائل مربوط به بیمه بیکاری

null
null

مشاوره در امور قرار داد ها
null
null

مشاور در استخدام پرسنل برای واحد های بزرگ
null
null

مشاور در قرار دادهای پیمانکاری و کسورات بیمه ای
null
null

مشاوره در زمان رسیدگی توسط حسابرسین سازمان تامین اجتماعی
null
null

شرکت در جلسات و هیاتهای مختلف بیمه ای و دفاع از حق شرکت
null
null

راهنمایی و مشاوره در زمان دریافت که کارگاهی و پرسنلی
null
null

مشاوره در زمان استخدام و یا اخراج پرسنل و مسائل مربوط به بیمه بیکاری