خدمات اداری

خدمات اداری

خدمات اداری

انجام امور کارگزینی و پرسنلی

تهیه و تنظیم ایین نامه های اداری

اجرا و پیاده کردن طرح طبقه بندی مشاغل در واحد های بزرگ

مشاوره و راهنمایی در خرید سیستم های اتوماسیون اداری و اجرا کردن ان

null
null

انجام امور کارگزینی و پرسنلی
null
null

تهیه و تنظیم ایین نامه های اداری
null
null

اجرا و پیاده کردن طرح طبقه بندی مشاغل در واحد های بزرگ
null
null

مشاوره و راهنمایی در خرید سیستم های اتوماسیون اداری و اجرا کردن ان

انجام امور کارگزینی و پرسنلی

تنظیم و انعقاد قرارداد های پرسنلی (ازمایشی-موقت-دائم)طبق اخرین بخش نامه ها

تهیه پرونده های پرسنلی به صورت دستی و یا مکانیزه

ثبت نام بیمه افراد در سازمان تامین اجتماعی و دریافت کد بیمه ای

نصب و راه اندازی سیستم های حضور و غیاب و ارتباط ان با سیستم حقوق

انجام کلیه کارهای مربوط به خاتمه کار و مراحل تسویه حساب کامل با پرسنل

انجام امور مربوط به تعویض دفترچه های بیمه و یا تمدید ان ها

تهیه و تنظیم ایین نامه های اداری

آیین نامه استخدامی

آیین نامه وام

آیین نامه انگیزشی

آیین نامه حضور و غیاب

آیین نامه اموال

آیین نامه مرخصی کارکنان