جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق

بازگشت به نوشته‌ها

جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق

گزارش شماره ۵۱۲۳/ ۴/ ۳۰ مورخ ۱۳/ ۵/ ۷۶ ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ” آیا جرائم و جوایز موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی و تبصره های ۱ و ۲ آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند ۳ ماده ۲۵۱ قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یادشده بشرح زیر گردید :

  • جرایم و جوایز مالیات حقوقنظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفا کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است , بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران ) اصولا به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده ۱۹۰ به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .
  • مستنبط از مجموعه احکام موضوع ماده ۱۸۲ و ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۷و ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصره های آن میباشد ، در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان ۲.۵ درصد در ماه مقرر در ماده ۱۹۰ مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .
  • چون مالیات حقوق برابرماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند ، علیهذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور ( در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره ۲ آن ماده ( درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی )‌ وجود ندارد.

رای شورایعالی مالیاتی شماره ۱۰۴۰۹/ ۴/ ۳۰ مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۷۶

بازگشت به نوشته‌ها